§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisów internetowych wymienionych pod adresem https://e-pr.pl/nasze-serwisy/ oraz warunki współpracy Reklamodawców/Zlecających w ramach:
– udostępniania przestrzeni Serwisu do publikacji przekazanych Usługodawcy treści,
– pośredniczenia pomiędzy Zlecającymi, a Copywriterem w opracowaniu treści na zamówienie Zlecającego.

2. Przez Reklamodawcę/Zlecającego rozumie się:
– przedsiębiorcę bądź osobę fizyczną, która przekazuje artykuły uzupełnione o inne treści np. grafiki, zdjęcia do publikacji w jednym z serwisów Usługodawcy,
– przedsiębiorcę bądź osobę fizyczną, która zleca Usługodawcy stworzenie treści na wybrany temat i publikacje w jednym z serwisów Usługodawcy.

3. Przez Usługodawcę świadczącego usługi rozumie się spółkę Mayko Sp. z o.o, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000483918, NIP: PL 542-323-41-27, REGON: 200815339.

4. Przez Copywritera rozumie się podmiot, któremu Usługodawca zleca na zamówienie Zlecającego stworzenie treści na wybrany temat, który następnie zostanie sformatowany przez Usługodawcę i opublikowany w wybranym przez Zlecającego serwisie.

5. Reklamodawca/Zlecający, który chce publikować treści w ramach Serwisu zobowiązany jest do podjęcia kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@e-pr.pl.

6. Reklamodawca/Zlecający zobowiązuje się dopełnić wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.

7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

§2. Zasady współpracy

1. Świadczone usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Serwisu i jego funkcjonalności do publikacji artykułów na stronach internetowych Usługodawcy, opracowaniu i promocji ich treści.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w §1 ust. 1, następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Reklamodawcę/Zlecającego oraz wymiany oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy. Zakres i sposób korzystania z w/w Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentach, do których Regulamin odsyła (wiadomości e-mail). Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni Portalu i publikacji Artykułu płatnego następuje w chwili akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Usługodawcę.

3. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanych przez Strony.

4. Ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę są określone w Serwisie i mogą ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) między Reklamodawcą/Zlecającym i Usługodawcą wiążące są te, które obowiązują w chwili złożenia przez Reklamodawcę/Zlecającego zamówienia na Usługę, chyba że strony w drodze wymiany wiadomości e-mail ustalą zgodnie inną stawkę.

5. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT.

6. Usługodawca wystawia fakturę VAT i przesyła ją Reklamodawcy/Zlecającemu w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

7. W przypadku, gdy Usługodawca pośredniczy w świadczeniu Usług, w tym między Zamawiającym a Copywriterem, Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Copywriter nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń ze Zlecającym z tych tytułów. Zlecający nie nabywa jakichkolwiek praw do treści lub formy artykułu opracowanego na zlecenie Usługodawcy, natomiast warunki udostępnienia powierzchni serwisu i publikacji określa Regulamin.

8. Po złożeniu zamówienia przez Zlecającego, Usługodawca niezwłocznie składa zamówienie u Copywritera. Złożenie zamówienia przez Zlecającego oznacza akceptację warunków, które są przewidziane przez Regulamin, stanowi też podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia.

9. Umowa w zakresie przygotowania treści będzie uważana za zawartą w chwili uzyskania akceptacji przez Copywritera zamówienia Usługodawcy wysłanego za pośrednictwem e-mail. Copywriter przygotowuje treści określone w e-mailu, w terminie określonym w e-mailu. Po przygotowaniu treści udostępnia je Usługodawcy. Usługodawca ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tekstu. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną zgłoszone uznaje się, że treść została przygotowana zgodnie z zamówieniem.

10. Usługodawca przedstawia tekst Zlecającemu do akceptacji. Zlecający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania tekstu przez Usługodawcę. Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną zgłoszone uznaje się, że treść została przygotowana zgodnie z zamówieniem.

11. W przypadku gdy Zlecający zgłasza Usługodawcy zastrzeżenia do treści, Usługodawca przesyła niezwłocznie treść do Copywritera bądź jeżeli jest to możliwe (kwestie techniczne, wizualne) dokonuje modyfikacji treści we własnym zakresie. Copywriter dokonuje modyfikacji treści zgodnie ze zleceniem Usługodawcy w terminie uzgodnionym z Usługodawcą, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

12. Roszczenia Zlecającego na wypadek niezgodności Usługi z umową (przygotowanie treści niezgodnie z umową) lub naruszenia praw autorskich nie mogą przekroczyć kwoty zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia.

13. Usługodawca w ramach zapłaconego przez Zlecającego wynagrodzenia udziela mu licencji nieograniczonej w czasie i terytorium na treści zawarte w publikacji na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera) w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
b) stosowania, wprowadzenia, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
c) użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
d) wprowadzania do pamięci komputera;
e) publicznego udostępniania, rozpowszechniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych oraz w sieciach zamkniętych;
f) nadawania za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,
g) opracowania, przetwarzania i wprowadzania zmian, poprawek, modyfikacji.
Usługodawca oświadcza nadto, że uzyskał zapewnienie Copywritera, iż z chwilą przeniesienia praw autorskich twórca nie będzie wykonywał swych praw osobistych, w szczególności twórca zezwolił na korzystanie z treści bez wskazywania autorstwa.

14. Strony ustalają wzajemnie warunki publikacji artykułu. Artykuł jest publikowany w wybranym Serwisie po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę bądź po przeniesieniu autorskich praw majątkowych do tekstu przez Copywritera.

15. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

16. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.

17. Usługodawca jest zobowiązany dbać o należytą jakość stron internetowych, w szczególności w zakresie aspektów technicznych ich działania.

§3. Odpowiedzialność

1. Reklamodawca/Zlecający pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za własne produkty publikowane w ramach Serwisu, co w szczególności oznacza, że:
a) Reklamodawca/Zlecający zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich obowiązków publicznoprawnych wynikających z zawarcia umowy;
b) Reklamodawca/Zlecający jest twórcą przekazywanych do publikacji treści bądź posiada uprawnienie do ich publikowania i rozpowszechniania;
c) Reklamodawca/Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność względem Usługodawcy i osób trzecich za publikowany tekst.

2. Reklamodawca/Zlecający/Copywriter zapewnia, że artykuł przekazany do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i że wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).

3. Usługodawca nie jest autorem artykułów lub treści, które są Usługą, wobec czego Usługodawca może zapewnić, że nabył do nich prawa na podstawie czynności prawnych przyjmując w dobrej wierze zgodność oświadczeń podmiotów, od których pozyskał prawa w tym zakresie, z rzeczywistym stanem rzeczy.

4. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone artykuły (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.). Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez artykuły.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”). Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Reklamodawcę/Zlecającego.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców/ Zlecających/ Copywriterów.

8. Usługodawca nie odpowiada za skuteczność Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Reklamodawców/ Zlecających.

9. Reklamodawca/Zlecający/Copywriter zapewnia, że w zakresie przekazywanych do publikacji tekstów i innych użytych form przekazu:
a) będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
b) ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych żadnej osoby;
c) będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
d) ich wykorzystanie nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
e) ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
f) ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.

10. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Reklamodawcy/Zlecającego lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Copywritera zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Reklamodawca/Zlecający/Copywriter zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Reklamodawca/Zlecający/Copywriter zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie, zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.

§4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: adres kontakt@e-pr.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§5. Ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Reklamodawca/Zlecający/Copywriter wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji, wymiany wiadomości e-mail lub korzystania z Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Każdy Reklamodawca/Zlecający/Copywriter, jeśli jest osobą fizyczną, ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy – listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres kontakt@e-pr.pl.

5. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Usługodawca przekazuje, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, dane osobowe podane przez Użytkownika innym podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie Usług. Powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy, etc., na czas niezbędny do realizacji tego celu.

6. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies, przesyłaniem informacji handlowych, określa Polityka Prywatności.

§6. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronach poszczególnych serwisów internetowych pod adresem https://e-pr.pl/nasze-serwisy/. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.

2. Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnię lub treść.

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku Reklamodawców/Zlecających/Copywriterów będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

5. Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu świadczenia usług lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Usługodawca poinformuje Reklamodawcę/Zlecającego.

7. Reklamodawca/Zlecający/Copywriter oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jak też Polityką Prywatności Usługodawcy.